Voorwaarden en bepalingen van het gebruik

Deze algemene gebruiksvoorwaarden bieden een juridisch kader voor het gebruik van de site Letz Be Healthy(https://letzbehealthy.com) door gebruikers en de verplichtingen van elke partij. Zij worden aangevuld met een privacybeleid en een cookiebeleid. De algemene voorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid zijn te vinden aan het einde van elke pagina van de site.

Artikel 1. Definities

Deze definities zijn ook van toepassing op het Privacybeleid en het Beleid inzake Cookiegebruik.

Site: de Letz Be Healthy site, toegankelijk via https://letzbehealthy.com en de verschillende pagina’s die er deel van uitmaken.

Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich toegang verschaft tot de site en gebruik maakt van de diensten ervan.

Uitgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de site beheert en verantwoordelijk is voor de inhoud ervan.

Inhoud: alle informatie die op de site wordt weergegeven, met inbegrip van teksten, logo’s, animaties, illustraties, grafieken en video’s.

Webmaster: de natuurlijke of rechtspersoon die door de uitgever is aangewezen om de site te onderhouden.

Artikel 2. Presentatie van de website

De site biedt gebruikers algemene en gezondheidsinformatie, informatie over het papieren tijdschrift Letz Be Healthy, alsmede de mogelijkheid zich erop te abonneren, de mogelijkheid zich in te schrijven voor een nieuwsbrief en wedstrijden.

De uitgever en eigenaar van de site is Connexims, een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, met maatschappelijke zetel op het adres 25, rue de Waltzing te Eischen (L-8478).

Het correspondentieadres is de statutaire zetel van de vennootschap. De uitgever kan per e-mail worden bereikt op info@connexims.lu. Op de site is ook een contactformulier beschikbaar, dat via deze link toegankelijk is.

De webmaster is de naamloze vennootschap DSB Communications, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 25, rue de Waltzing, Eischen (L-8478). Hij kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres: webdev@dsb.lu.

De gastheer is de onderneming OVH, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 2, rue Kellermann, Roubaix (F-59100).

Artikel 3. Toegang tot de site

De toegang tot de site impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

De toegang tot de site is gratis. Inschrijven is niet nodig. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de kosten van aansluiting, software en hardware die nodig zijn voor toegang.

De toegang tot de site kan tijdelijk onmogelijk zijn, met name om onderhoudsredenen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 4. Intellectuele eigendom

De site en de inhoud ervan zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie, gedeeltelijk of volledig, gewijzigd of niet, voor commerciële of niet commerciële doeleinden, van de inhoud van de site is verboden. Voorafgaande schriftelijke toestemming moet worden gevraagd aan de uitgever van de website.

Artikel 5. Verantwoordelijkheid

De uitgever streeft ernaar nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. Niettemin kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele weglatingen, onnauwkeurigheden of tekortkomingen in de op de site beschikbare informatie. De gegevens worden louter ter informatie verstrekt en zijn niet contractueel bindend. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de interpretatie van de informatie door de gebruiker. De gebruiker aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik dat hij maakt van de informatie en de inhoud van de site.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bereiken van de site. Zij is evenmin verantwoordelijk voor eventuele storingen van de server, het netwerk of de door de gebruiker gebruikte computerapparatuur.

De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die via hyperlinks toegankelijk zijn.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan de gebruiker door overmacht of door derden. Hij is echter verantwoordelijk voor de schade die door zijn onderaannemers en ondergeschikten wordt veroorzaakt.

De uitgever neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen. Zij is onderworpen aan een middelenverbintenis.

Artikel 6. Abonnement op het papieren tijdschrift

De site biedt zijn gebruikers de mogelijkheid zich te abonneren op de papieren versie van het tijdschrift Letz Be Healthy die overeenkomt met het land waar zij wonen. De regels betreffende deze inschrijving worden nader uiteengezet in de algemene verkoopvoorwaarden, die moeten worden aanvaard om te kunnen inschrijven.

Artikel 7. Abonnement op de nieuwsbrief

De site biedt zijn gebruikers de mogelijkheid zich te abonneren op een nieuwsbrief. Om dit te doen, moeten gebruikers hun e-mailadres opgeven. De nieuwsbrief wordt ten minste eenmaal per drie maanden en ten hoogste eenmaal per vijf dagen verzonden. Elke verzonden nieuwsbrief bevat een link waarmee de gebruiker zich kan uitschrijven.

Artikel 8. Wedstrijden

De site biedt zijn gebruikers de mogelijkheid deel te nemen aan wedstrijden. De wedstrijden worden op verschillende tijdstippen gehouden. De gebruikers kunnen alleen aan de wedstrijd deelnemen in het land waar zij wonen (België of Luxemburg).

Voor de vergelijkende onderzoeken gelden per land afzonderlijke reglementen, die kunnen worden geraadpleegd door op de volgende links te klikken: reglement voor de Franstalige Belgische versie van de vergelijkende onderzoeken, reglement voor de Nederlandstalige Belgische versie van de vergelijkende onderzoeken en reglement voor de Franstalige Luxemburgse versie van de vergelijkende onderzoeken.

Deelname aan een wedstrijd impliceert uitdrukkelijke aanvaarding van deze voorwaarden en het privacybeleid.

Artikel 9. Hyperlinks

Op de site kunnen hyperlinks staan. Wanneer zij verwijzen naar pagina’s buiten de site, kan de uitgever niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud daarvan of voor de sluiting van de site waarnaar zij verwijzen.

Het is derden toegestaan hyperlinks naar deze website aan te brengen, mits dit niet in strijd is met enig toepasselijk rechtsvoorschrift of met de reputatie van de uitgever. De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de creatie van een hyperlink door een derde.

Artikel 10. Toepassing in de tijd

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zonder beperking in de tijd.

De uitgever van de site behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder rechtvaardiging te wijzigen. Deze wijzigingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

Artikel 11. Toepasselijk recht en jurisdictieclausule

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Luxemburgse recht.

Indien een van de clausules van deze algemene voorwaarden door een rechter als niet in overeenstemming met het toepasselijke recht wordt beschouwd, zal deze clausule tot een conforme clausule worden herleid of, indien dit niet het geval is, worden geannuleerd, zonder dat de annulering de geldigheid van deze algemene voorwaarden beïnvloedt.

Elk geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Luxemburg.

In geval van een geschil in verband met deze algemene voorwaarden zal eerst via een bemiddelings- of verzoeningsprocedure worden getracht het geschil op te lossen.

Inscrivez-vous gratuitement au club pour recevoir offres, récompenses et informations en exclusivité.

Rejoignez le Club exclusif

Newsletter Luxembourg (FR)

En vous abonnant, vous reconnaissez avoir lu et accepté notre politique de confidentialité.